397 - Centre

Family Engagement Survey

Change Language / Cambiar idioma / Thay đổi ngôn ngữ / Baddel luuqadda / Hloov hom lus

Errors: can't be blank Errors: must exist

Thov xaiv koj lub tsev kawm ntawv

Cov Lus Qhia Ua:: Thov KOS IB QHO uas phim tshaj plaws rau koj tus menyuam lub tsev kawm ntawv. Yog nqe lus nug twg tsis phim rau koj, thov tsis txhob sau dab tsi rau. Yuav siv cov ntaub ntawv no los pab kho koj lub tsev kawm ntawv kom cov tsev neeg tau tuaj koom pab txhawb kev kawm ntawv ntawm lawv cov menyuam.
Tsis Pom Zoo Li Tsis Pom Zoo Nruab Nrab Pom Zoo Pom Zoo Heev N/A
Hauv lub tsev kawm ntawv no, cov xib fwb qhia ntawv (piv txwv, cov kws thawj coj, cov xib fwb qhia ntawv, cov kws pab tswv yim) yeej coj zoo nrog cov tsev neeg.
Thaum kuv tuaj hauv lub tsev kawm ntawv no, kuv yeej raug txais tos zoo.
Kuv raug caw mus koom ntau lub koom txoos hais txog kev kawm ntawm tus menyuam kawm ntawv (xws li thaum qhib lub tsev, lub rooj nthuav qhia rau tsev neeg tshiab, hmo rov qab mus tom tsev kawm ntawv, lossis hmo qhia sau ntawv nyeem ntawv/qhia lej).
Lub tsev kawm ntawv no muaj lub website uas nkag mus siv tau yooj yim thiab muaj cov ntaub ntawv zoo heev. 
Cov neeg ua haujlwm ntawm lub tsev kawm ntawv no yeej mloog yam kuv txhawj xeeb txog.
Tsis Pom Zoo Li Tsis Pom Zoo Nruab Nrab Pom Zoo Pom Zoo Heev N/A
Yeej muab kuv tus menyuam qhov kawm tau ntawv qhia rau kuv. 
Hauv lub tsev kawm ntawv no, cov neeg ua haujlwm ib txwm yej txuas lus nrog kuv tas li (xws li sau ntawv faj tseg, sau ntawv tuaj rau kuv, muab cov postcards tuaj rau kuv, email, hu xov tooj, sau kab ntawv, website, lossis xa cov ntaub ntawv xov xwm). 
Lawv muab cov ntaub ntawv hais txog cov cai, cov kev pab txhawb, thiab kev pab tsim kho.
Cov neeg ua haujlwm ntawm lub tsev kawm ntawv sab laj nrog kuv ua ntej yuav txiav txim siab tsim kho kev kawm ntawv rau kuv tus menyuam.
Yog kuv tus menyuam tau txais kev pab txhawb ntxiv, yeej tau muab cov ntaub ntawv pab txhawb qhia rau kuv lawm.
Tsis Pom Zoo Li Tsis Pom Zoo Nruab Nrab Pom Zoo Pom Zoo Heev N/A
Cov neeg ua haujlwm ntawm lub tsev kawm ntawv no yeej qhia rau kuv txog yam kuv tus menyuam ua li cas rau hauv tsev kawm ntawv. 
Kuv muaj kev sib raug zoo nrog cov neeg ua haujlwm ntawm lub tsev kawm ntawv los sib koom tes pab daws cov teeb meem ua ke.
Yeej tau muab cov ntaub ntawv pab txhawb kuv tus menyuam qhov kev kawm qhia rau kuv lawm.
Lub tsev kawm ntawv no yeej koom tes nrog ntau cov chaw ua haujlwm thiab lub zej zog ntau txoj hau kev.
Lub tsev kawm ntawv no yeej pab qhia tej yam kev pab nyob hauv lub zos uas peb xav tau rau kuv tsev neeg.

The Family Engagement Survey is launched by school districts to assist leadership in targeting areas for improvement in their family engagement practices. All responses are anonymous and combined for school leadership. Questions about the Family Engagement Survey can be directed to your school administrators or to agaumer@ku.edu.